Anunț concurs antrenor asistent atletism

Anunț concurs antrenor asistent atletism

 

 

Anunț concurs

         În conformitate cu prevederile din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată

Clubul Sportiv ”Unirea” Focșani, judeţul Vrancea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a următoarei funcții

Compartiment Sport

 • Antrenor asistent atletism – 1 normă perioadă nedeterminată

 

Condițiile de desfășurare și participare la concurs sunt următoarele:

 • concursul va fi organizat la sediul Clubului Sportiv Unirea Focșani din Mun. Focșani , Str. AleeaStadionului nr. 2 conform următorului calendar:
 • concursul va fi organizat la sediul Clubului Sportiv Unirea Focșani din Mun. Focșani , Str. AleeaStadionului nr. 2 conform următorului calendar:
 • concursul va fi organizat la sediul Clubului Sportiv Unirea Focșani din Mun. Focșani , Str. AleeaStadionului nr. 2 conform următorului calendar:
 • 08 Iulie 2022 ora 10.00 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 Iulie 2022 verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor legale de prezentare la concurs și afișarea selecției de dosare ora 14:00;
 • 11 Iulie 2022 până la ora 16.00 depunere contestații la selecție dosare;
 • 12 Iulie 2022 afișare rezultate contestații la selecție dosare ora 16.00;
 • 21 Iulie 2022, ora 09.00– proba scrisă;
 • 21 Iulie 2022 afișarea rezultatelor probă scrisă ora 16.00;
 • 21-22 Iulie 2022 până la ora 12.00 depunerea contestațiilor pentru proba scrisă ;
 • 22 Iulie 2022 afișarea /comunicare rezultate contestații probă scrisă ora 14.00;
 • 23 Iulie 2022 interviu ora 09.00;
 • 23 Iulie 2022 afișare /comunicare rezultat interviu ora 16.00;
 • 23 Iulie – 24 Iulie 2022 până la ora 12.00 depunere contestații interviu;
 • 24 Iulie 2022 afișare /comunicare rezultate contestații interviu ora 16.00;
 • 25 Iulie 2022 rezultate finale ora 16.00.

În situația în care la concurs se prezintă doar un singur candidat, la solicitarea scrisă a acestuia interviul poate avea loc imediat după afișarea rezultatului pentru proba scrisă.

Dosarul de concurs vor cuprinde următoarele:

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată directorului Clubului Sportiv Unirea Focșani;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală ⃰ care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

⃰Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 • Probele stabilite pentru concurs sunt proba scrisă și interviul.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățeniea altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de falsori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice

necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de:

 • Antrenor asistent atletism 1 normă   sunt:
  • să dețină nivelul de antrenor, acordat încondițiile HG nr. 343/2011;
  • carnet de antrenor vizat pe anul în curs sau certificate de calificare profesională eliberat de Centrul Național de Formare și Perfecționare  Antrenori, specializare atletism ;
  • Nu necesită vechime;
  • disponibilitate pentru program flexibil;
  • cunoştinţe minime de operare PC;
  • Abilităţi de relaţionare-comunicare;
  • Abilităţi pentru munca în echipă.

Comisiile de concurs   

         Comisiile de concurs respectiv comisiile de soluționare a contestațiilor se constituie prin decizii, având în componență un număr de 2 membrii, un președinte și un secretar.

Persoanele care urmează să fie nominalizate în comisiile de concurs, respectiv în comisiile de soluționare a contestațiilor, trebuie să aibă experiență în domeniile posturilor pentru care se organizează concurs.

 

BIBLIOGRAFIE:

 

Bibliografie post antrenor:

 • Legea educatiei fizice si sportului nr.69/2000;
 • G 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului;
 • Regulament de ordine interioară a Clubului Sportiv Unirea Focșani (disponibil pe site-ul instituției);
 • Teoria și metodologia antrenamentului sportiv, autor Tudor Bompa, editura Tana București;
 • Legea 319/2006, securitatii si sănatății în muncă;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

 

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până pe data de 08.07.2022 ora 10, la sediul Clubului Sportiv Unirea Focșani, str.Aleea Stadionului nr. 2, jud.Vrancea.

 

Relații/detalii suplimentare la sediu, telefon 0237213455