Anunț examen promovare

Anunt examen promovare

A N U N Ţ

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN FUNCȚIA DE ECONOMIST GR II

 

           Clubul Sportiv Unirea Focșani organizează examen de promovare în funcția de Economist gr II (sursă internă) in data de 05.07.2018 – a salariatei Cristea Rozalia Rodica , conform art. 41 ( 4) , (5) HG 286/2011 pentru aprobarea  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale din sectorul bugetar.

            Condiţii de participare:

–  calitatea de salariat al Clubul Sportiv Unirea Focșani,

–  să fi absolvit studii superioare economice,

–  propunere de promovare de către şeful ierarhic,

– să existe aprobarea conducătorului instituției a propunerii de promovare și de modificare în mod corespunzător a atribuțiilor din fișa postului.

 

Dosarul de înscriere la examen va cuprinde următoarele documente.

– cerere de înscriere la examen, adresată conducătorului instituției,

copie a diplomei de licență sau, după caz, adeverința care să ateste absolvirea studiilor superioare,

Rezultatul analizei va fi afişat cu menţiunea “admis”/”respins”, însoţită de motivul respingerii.

 

Pentru evaluarea candidatului a fost stabilită proba scrisă, care va consta în testarea cunoştinţelor din domeniul de activitate al candidatului care va avea loc  la sediul Clubului Sportiv Unirea Focșani , in data de 05.07.2018 .

Proba scrisă se susţine de către candidat dacă dosarul a fost declarat admis.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Eventualele contestații se pot depune la secretariatul unității în termen de 24h de la afișarea rezultatului.

În termen de 48h, contestațiile vor fi analizate de comisia de soluționare a acestora, care va da o soluție ce se comunică în 24h de la analiza contestației respective.

 

Bibliografia pentru examen este prevazuta in anexa la prezentul anunț.

Anunțul  de examen este afișat pe pagina de internet  a Clubului Sportiv Unirea Focșani  și la avizierul instituției.

 

DIRECTOR,

Prof. Vîlcu Petrea

 

 

Anexa 1

TEMATICA PENTRU CONCURS

– Întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile;

– Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituțiilor publice;

– Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă;

– Angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor publice.

 

BIBLIOGRAFIA:

 

  1. Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice,
  2. Legea 82/1991 – Legea contabilității cu modificările și completările ulterioare.
  3. Hotărârea nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă,
  4. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice,
  5. 11 din 9 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului,
  6. ORDINUL 1.792/2002 – Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.
  7. ORDIN nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005